test.cpp 2.42 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
/**
 * Just a very simple test suite, by hand, using assert()
 */

#include <assert.h>

#include <iostream>

9
#include <bridge/colors.hpp>
10 11 12
#include <utils/encoding.hpp>
#include <string.h>

13
#include <xmpp/xmpp_parser.hpp>
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

int main()
{
 /**
  * Encoding
  */
 const char* valid = "C̡͔͕̩͙̽ͫ̈́ͥ̿̆ͧ̚r̸̩̘͍̻͖̆͆͛͊̉̕͡o͇͈̳̤̱̊̈͢q̻͍̦̮͕ͥͬͬ̽ͭ͌̾ͅǔ͉͕͇͚̙͉̭͉̇̽ȇ͈̮̼͍͔ͣ͊͞͝ͅ ͫ̾ͪ̓ͥ̆̋̔҉̢̦̠͈͔̖̲̯̦ụ̶̯͐̃̋ͮ͆͝n̬̱̭͇̻̱̰̖̤̏͛̏̿̑͟ë́͐҉̸̥̪͕̹̻̙͉̰ ̹̼̱̦̥ͩ͑̈́͑͝ͅt͍̥͈̹̝ͣ̃̔̈̔ͧ̕͝ḙ̸̖̟̙͙ͪ͢ų̯̞̼̲͓̻̞͛̃̀́b̮̰̗̩̰̊̆͗̾̎̆ͯ͌͝.̗̙͎̦ͫ̈́ͥ͌̈̓ͬ";
 assert(utils::is_valid_utf8(valid) == true);
 const char* invalid = "\xF0\x0F";
 assert(utils::is_valid_utf8(invalid) == false);
 const char* invalid2 = "\xFE\xFE\xFF\xFF";
 assert(utils::is_valid_utf8(invalid2) == false);

 std::string in = "coucou les copains ♥ ";
 assert(utils::is_valid_utf8(in.c_str()) == true);
 std::string res = utils::convert_to_utf8(in, "UTF-8");
 assert(utils::is_valid_utf8(res.c_str()) == true && res == in);

 std::string original_utf8("couc¥ou");
 std::string original_latin1("couc\xa5ou");

 // When converting back to utf-8
 std::string from_latin1 = utils::convert_to_utf8(original_latin1.c_str(), "ISO-8859-1");
 assert(from_latin1 == original_utf8);

 // Check the behaviour when the decoding fails (here because we provide a
 // wrong charset)
 std::string from_ascii = utils::convert_to_utf8(original_latin1, "US-ASCII");
 assert(from_ascii == "couc�ou");
43 44 45 46

 std::string coucou("\u0002\u0002COUCOU\u0003");
 remove_irc_colors(coucou);
 assert(coucou == "COUCOU");
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

 /**
  * XML parsing
  */
 XmppParser xml;
 const std::string doc = "<stream xmlns='stream_ns'><stanza b='c'>inner<child1/><child2 xmlns='child2_ns'/>tail</stanza></stream>";
 xml.add_stanza_callback([](const Stanza& stanza)
   {
    assert(stanza.get_name() == "stream_ns:stanza");
    assert(stanza["b"] == "c");
    assert(stanza.get_inner() == "inner");
    assert(stanza.get_tail() == "");
    assert(stanza.get_child("stream_ns:child1") != nullptr);
    assert(stanza.get_child("stream_ns:child2") == nullptr);
    assert(stanza.get_child("child2_ns:child2") != nullptr);
    assert(stanza.get_child("child2_ns:child2")->get_tail() == "tail");
   });
 xml.feed(doc.data(), doc.size(), true);
65 66
 return 0;
}