test.cpp 7.7 KB
Newer Older
1 2 3 4
/**
 * Just a very simple test suite, by hand, using assert()
 */

5
#include <xmpp/xmpp_parser.hpp>
6
#include <utils/encoding.hpp>
louiz’'s avatar
louiz’ committed
7
#include <logger/logger.hpp>
8 9
#include <config/config.hpp>
#include <bridge/colors.hpp>
louiz’'s avatar
louiz’ committed
10
#include <utils/tolower.hpp>
11 12
#include <utils/split.hpp>
#include <xmpp/jid.hpp>
louiz’'s avatar
louiz’ committed
13
#include <irc/iid.hpp>
14 15
#include <string.h>

16 17
#include <iostream>
#include <vector>
18

19
#include <assert.h>
20

21 22 23
static const std::string color("");
static const std::string reset("");

24 25 26 27 28
int main()
{
 /**
  * Encoding
  */
29
 std::cout << color << "Testing encoding…" << reset << std::endl;
30 31 32 33 34 35 36
 const char* valid = "C̡͔͕̩͙̽ͫ̈́ͥ̿̆ͧ̚r̸̩̘͍̻͖̆͆͛͊̉̕͡o͇͈̳̤̱̊̈͢q̻͍̦̮͕ͥͬͬ̽ͭ͌̾ͅǔ͉͕͇͚̙͉̭͉̇̽ȇ͈̮̼͍͔ͣ͊͞͝ͅ ͫ̾ͪ̓ͥ̆̋̔҉̢̦̠͈͔̖̲̯̦ụ̶̯͐̃̋ͮ͆͝n̬̱̭͇̻̱̰̖̤̏͛̏̿̑͟ë́͐҉̸̥̪͕̹̻̙͉̰ ̹̼̱̦̥ͩ͑̈́͑͝ͅt͍̥͈̹̝ͣ̃̔̈̔ͧ̕͝ḙ̸̖̟̙͙ͪ͢ų̯̞̼̲͓̻̞͛̃̀́b̮̰̗̩̰̊̆͗̾̎̆ͯ͌͝.̗̙͎̦ͫ̈́ͥ͌̈̓ͬ";
 assert(utils::is_valid_utf8(valid) == true);
 const char* invalid = "\xF0\x0F";
 assert(utils::is_valid_utf8(invalid) == false);
 const char* invalid2 = "\xFE\xFE\xFF\xFF";
 assert(utils::is_valid_utf8(invalid2) == false);

37 38
 std::string in = "Biboumi ╯°□°)╯︵ ┻━┻";
 std::cout << in << std::endl;
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
 assert(utils::is_valid_utf8(in.c_str()) == true);
 std::string res = utils::convert_to_utf8(in, "UTF-8");
 assert(utils::is_valid_utf8(res.c_str()) == true && res == in);

 std::string original_utf8("couc¥ou");
 std::string original_latin1("couc\xa5ou");

 // When converting back to utf-8
 std::string from_latin1 = utils::convert_to_utf8(original_latin1.c_str(), "ISO-8859-1");
 assert(from_latin1 == original_utf8);

 // Check the behaviour when the decoding fails (here because we provide a
 // wrong charset)
 std::string from_ascii = utils::convert_to_utf8(original_latin1, "US-ASCII");
 assert(from_ascii == "couc�ou");
54
 std::cout << from_ascii << std::endl;
55

56 57 58 59 60
 std::string without_ctrl_char("𤭢€¢$");
 assert(utils::remove_invalid_xml_chars(without_ctrl_char) == without_ctrl_char);
 assert(utils::remove_invalid_xml_chars(in) == in);
 assert(utils::remove_invalid_xml_chars("\acouco\u0008u\uFFFEt\uFFFFe\r\n♥") == "coucoute\r\n♥");

61 62 63
 /**
  * Utils
  */
64
 std::cout << color << "Testing utils…" << reset << std::endl;
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
 std::vector<std::string> splitted = utils::split("a::a", ':', false);
 assert(splitted.size() == 2);
 splitted = utils::split("a::a", ':', true);
 assert(splitted.size() == 3);
 assert(splitted[0] == "a");
 assert(splitted[1] == "");
 assert(splitted[2] == "a");
 splitted = utils::split("\na", '\n', true);
 assert(splitted.size() == 2);
 assert(splitted[0] == "");
 assert(splitted[1] == "a");

louiz’'s avatar
louiz’ committed
77 78 79 80
 const std::string lowercase = utils::tolower("CoUcOu LeS CoPaiNs ♥");
 std::cout << lowercase << std::endl;
 assert(lowercase == "coucou les copains ♥");

81 82 83
 /**
  * XML parsing
  */
84
 std::cout << color << "Testing XML parsing…" << reset << std::endl;
85
 XmppParser xml;
86
 const std::string doc = "<stream xmlns='stream_ns'><stanza b='c'>inner<child1><grandchild/></child1><child2 xmlns='child2_ns'/>tail</stanza></stream>";
87 88
 xml.add_stanza_callback([](const Stanza& stanza)
   {
89
    std::cout << stanza.to_string() << std::endl;
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
    assert(stanza.get_name() == "stream_ns:stanza");
    assert(stanza["b"] == "c");
    assert(stanza.get_inner() == "inner");
    assert(stanza.get_tail() == "");
    assert(stanza.get_child("stream_ns:child1") != nullptr);
    assert(stanza.get_child("stream_ns:child2") == nullptr);
    assert(stanza.get_child("child2_ns:child2") != nullptr);
    assert(stanza.get_child("child2_ns:child2")->get_tail() == "tail");
   });
 xml.feed(doc.data(), doc.size(), true);
100

101 102 103 104 105 106 107 108
 const std::string doc2 = "<stream xmlns='s'><stanza>coucou\r\n\a</stanza></stream>";
 xml.add_stanza_callback([](const Stanza& stanza)
   {
    std::cout << stanza.to_string() << std::endl;
    assert(stanza.get_inner() == "coucou\r\n");
   });
 xml.feed(doc2.data(), doc.size(), true);

louiz’'s avatar
louiz’ committed
109 110 111
 /**
  * XML escape/escape
  */
112
 std::cout << color << "Testing XML escaping…" << reset << std::endl;
louiz’'s avatar
louiz’ committed
113 114 115 116
 const std::string unescaped = "'coucou'<cc>/&\"gaga\"";
 assert(xml_escape(unescaped) == "&apos;coucou&apos;&lt;cc&gt;/&amp;&quot;gaga&quot;");
 assert(xml_unescape(xml_escape(unescaped)) == unescaped);

117 118 119
 /**
  * Colors conversion
  */
120
 std::cout << color << "Testing IRC colors conversion…" << reset << std::endl;
121 122 123
 std::unique_ptr<XmlNode> xhtml;
 std::string cleaned_up;

124 125 126 127
 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("bold");
 std::cout << xhtml->to_string() << std::endl;
 assert(xhtml && xhtml->to_string() == "<body xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'><span style='font-weight:bold;'>bold</span></body>");

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
 std::tie(cleaned_up, xhtml) =
  irc_format_to_xhtmlim("normalboldunder-and-boldbold normal"
             "5red,5default-on-red10,2cyan-on-blue");
 assert(xhtml);
 assert(xhtml->to_string() == "<body xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>normal<span style='font-weight:bold;'>bold</span><span style='font-weight:bold;text-decoration:underline;'>under-and-bold</span><span style='font-weight:bold;'>bold</span> normal<span style='color:red;'>red</span><span style='background-color:red;'>default-on-red</span><span style='color:cyan;background-color:blue;'>cyan-on-blue</span></body>");
 assert(cleaned_up == "normalboldunder-and-boldbold normalreddefault-on-redcyan-on-blue");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("normal");
 assert(!xhtml && cleaned_up == "normal");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("");
 assert(xhtml && !xhtml->has_children() && cleaned_up.empty());

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim(",a");
 assert(xhtml && !xhtml->has_children() && cleaned_up == "a");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim(",");
 assert(xhtml && !xhtml->has_children() && cleaned_up.empty());

Link Mauve's avatar
Link Mauve committed
147 148 149
 /**
  * JID parsing
  */
150
 std::cout << color << "Testing JID parsing…" << reset << std::endl;
Link Mauve's avatar
Link Mauve committed
151 152
 // Full JID
 Jid jid1("♥@ツ.coucou/coucou@coucou/coucou");
153
 std::cout << jid1.local << "@" << jid1.domain << "/" << jid1.resource << std::endl;
Link Mauve's avatar
Link Mauve committed
154 155 156 157 158 159
 assert(jid1.local == "♥");
 assert(jid1.domain == "ツ.coucou");
 assert(jid1.resource == "coucou@coucou/coucou");

 // Domain and resource
 Jid jid2("ツ.coucou/coucou@coucou/coucou");
160
 std::cout << jid2.local << "@" << jid2.domain << "/" << jid2.resource << std::endl;
Link Mauve's avatar
Link Mauve committed
161 162 163 164
 assert(jid2.local == "");
 assert(jid2.domain == "ツ.coucou");
 assert(jid2.resource == "coucou@coucou/coucou");

165 166
 // Jidprep
 const std::string& badjid("~zigougou@EpiK-7D9D1FDE.poez.io/Boujour/coucou/slt");
167
 const std::string correctjid = jidprep(badjid);
168 169 170 171 172 173
 assert(correctjid == "~zigougou@epik-7d9d1fde.poez.io/Boujour/coucou/slt");

 const std::string& badjid2("Zigougou@poez.io");
 const std::string correctjid2 = jidprep(badjid2);
 std::cout << correctjid2 << std::endl;
 assert(correctjid2 == "zigougou@poez.io");
174

175 176 177
 /**
  * Config
  */
178
 std::cout << color << "Testing config…" << reset << std::endl;
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
 Config::filename = "test.cfg";
 Config::file_must_exist = false;
 Config::set("coucou", "bonjour");
 Config::close();

 bool error = false;
 try
  {
   Config::file_must_exist = true;
   assert(Config::get("coucou", "") == "bonjour");
   assert(Config::get("does not exist", "default") == "default");
   Config::close();
  }
 catch (const std::ios::failure& e)
  {
   error = true;
  }
 assert(error == false);
197

louiz’'s avatar
louiz’ committed
198 199 200 201 202 203 204 205
 Config::set("log_level", "3");
 Config::set("log_file", "");

 log_debug("coucou");
 log_info("coucou");
 log_warning("coucou");
 log_error("coucou");

206 207
 return 0;
}